| Στηρίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη: 2313323869 

Καταστατικό

Στη Θεσσαλονίκη  εμείς που υπογράφουμε, μετά από συνάντηση και σύσκεψή μας , συντάξαμε ως ιδρυτικά του μέλη το παρακάτω :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
του  Σωματείου με την επωνυμία
“ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ" 

 

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1ο ΆΡΘΡΟ. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται πολιτισμικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ»,   με έδρα την Θεσσαλονίκη.

2ο ΑΡΘΡΟ. ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

Σκοπός του σωματείου ορίζεται:

1. Η με κάθε τρόπο στήριξη των λειτουργιών και αναγκών  του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, των ασθενών καθώς και των εργαζομένων σ'αυτό. 

2. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών, κυρίως της Θεσσαλονίκης αλλά και κάθε περιοχής στην Ελλάδα, σχετικά με όσα αφορούν την προαγωγή του εθελοντισμού .

3.Η ανάδειξη του έργου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και της συμβολής του στην τοπική κοινωνία.

4.Η βελτίωση της  επικοινωνιακής σύνδεσης   του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με την τοπική κοινωνία  με αποτέλεσμα πιο παραγωγικές σχέσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

6.  Η οργάνωση και υποστήριξη ανάλογων εκδηλώσεων που θα αναφέρονται στα παραπάνω,  ατομικών και συλλογικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, όπως και κάθε είδους εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου και σκοπού. 

 

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3ο ΑΡΘΡΟ

Τακτικό μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει καθένας και καθεμία που ενδιαφέρεται να συμμετέχει ενεργά εν όλω ή εν μέρει στις δραστηριότητες του σωματείου εφόσον:

α) το ζητήσει με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία να δηλώνει αφενός μεν ότι αποδέχεται το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αφετέρου δε ότι θα εργασθεί για την επίτευξη των στόχων του σωματείου.
β) καταβάλει τη συνδρομή ενός έτους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον κρίνει την αίτηση βάσιμη, την αποδέχεται και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του στο μητρώο μελών.  

Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που προσφέρουν σπουδαίες υπηρεσίες ή εξυπηρετήσεις ή δωρεές στο Σωματείο και μοχθούν για την ευόδωση των σκοπών του, ανεξάρτητα από ιδιότητα. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις ή συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε περίπτωση θα παραμείνουν ως επίτιμα όσα μέλη συνυπογράφουν την ιδρυτική πράξη του σωματείου.

Αρωγά μέλη ονομάζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι επιθυμούν να υποστηρίξουν τον επιδιωκόμενο σκοπό οικονομικά και ηθικά.

 

4ο ΑΡΘΡΟ

Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν στο ταμείο του Σωματείου :

α) ετήσια εισφορά, η οποία καταβάλλεται και για δικαίωμα εγγραφής για τα νέα μέλη, β) έκτακτες εισφορές. Τα ποσά αυτά αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέλη που καθυστερούν την ετήσια εισφορά τους δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις συνελεύσεις. Μέλη που  καθυστερούν για ένα χρόνο την  ετήσια εισφορά τους, διαγράφονται από το Σωματείο, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί όμως να τους επανεγγράψει, εφόσον την καταβάλουν.

 

5ο ΑΡΘΡΟ. Συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις.

Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις με λόγο και ψήφο για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του Σωματείου, έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Σωματείου, να συμμετέχει τις δραστηριότητες του και να ελέγχει τις πράξεις της διοίκησης. 

Κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να είναι συγχρόνως πρόεδρος δύο οργάνων του Σωματείου. 

 

6ο ΑΡΘΡΟ. Αποχώρηση – Διαγραφή μέλους.

Κάθε μέλος αποχωρεί από το Σωματείο με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ., οποτεδήποτε, και αφού καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές του μέχρι την αποχώρησή του. 

Με  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διαγράφεται από το σωματείο κάθε μέλος που αντιδρά συστηματικά στις νόμιμες ενέργειες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, προβάλει προσκόμματα που θίγουν τα συμφέροντα του Σωματείου ή προβαίνει σε ενέργειες που αντιτίθενται στους σκοπούς του. Σε κάθε περίπτωση διαγράφεται μέλος αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέλος το οποίο αναπτύσσει μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία σε σχέση με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Σωματείου, οφείλει να ενημερώνει το Δ.Σ. για το περιεχόμενο της δράσης του αυτής. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή εκθέτει το Σωματείο ή είναι αντίθετη  στους σκοπούς του Σωματείου, τότε το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ. για να αποφασίσει αυτή, την παραμονή ή μη του μέλους αυτού στο Σωματείο.

 

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

7ο  Άρθρο

Όργανα του σωματείου είναι

1.η Γενική Συνέλευση ( Γ.Σ.)

2.το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ.Σ.)

 

8ο ΆΡΘΡΟ  - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Σωματείου. Αποτελείται από όλα τα μέλη του, τα οποία είναι και υποχρεωμένα να μετέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

9ο ΆΡΘΡΟ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο. Όταν υπάρχει ανάγκη ή τούτο ζητηθεί εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των μελών,  συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για την αντιμετώπιση σοβαρού θέματος. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. είναι γραπτή. Υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από το Γραμματέα, με τη φροντίδα του οποίου αποστέλλεται σε καθένα από τα μέλη, 10 (δέκα) ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία και αναγράφεται σε αυτή ο τόπος, η μέρα, η ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα που είναι για συζήτηση.

 

10ο ΆΡΘΡΟ. ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το ένα τρίτο (1\3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Όταν δεν κατορθώνεται απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, τότε καλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα, μέσα σε χρονικό διάστημα  όχι μικρότερο των έξι (6) και όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών και αυτή έχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που παρευρίσκονται. Αποφάσεις  Συνέλευσης μελών που παίρνονται κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου είναι άκυρες. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Κατά την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει και παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να είναι δυνατόν τα μέλη να εκπληρώσουν τις ταμιακές τους υποχρεώσεις.

 

11ο ΑΡΘΡΟ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Όταν συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση του χεριού τον Πρόεδρό της και το Γραμματέα της, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μελών της Γ.Σ. 

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που είναι παρόντα, εκτός αν διαφορετικά καθορίζεται στο καταστατικό αυτό. 

Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των  3/4 των παρόντων. 

Για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται συναίνεση  όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων δίνεται εγγράφως. 

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία.

 

12ο ΆΡΘΡΟ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.Η Γ.Σ. αποφασίζει για τις υποθέσεις του Σωματείου, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

2.Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητούνται τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 

3.Η Γ.Σ. είναι αρμόδια να αποφασίζει για:

Α. Οποιοδήποτε θέμα υποβάλλεται σ’ αυτή και για κάθε ζήτημα σχετικό με την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου

Β. Την εκλογή των μελών του Δ.Σ., την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική, διοικητική ευθύνη καθώς και την παύση από το αξίωμά τους, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και ιδίως λόγω παράβασης των καθηκόντων τους ή αν διαπιστωθεί ανικανότητα για διαχείριση.

Γ. Την έγκριση ή μη του ετήσιου προϋπολογισμού, του ισολογισμού και τη διάθεση των κεφαλαίων του Σωματείου.

Δ. Τη διάλυση του σωματείου και τον διορισμό των εκκαθαριστών.

Ε. Την τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού του Καταστατικού.

ΣΤ. Την εγγραφή μέλους, σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης από το Δ.Σ., την αναστολή της ιδιότητας μέλους ή την οριστική διαγραφή του από το Σωματείο.

Ζ. Την ερμηνεία του καταστατικού, καθώς και την ερμηνεία προηγουμένων αποφάσεών της.

 

13ο ΑΡΘΡΟ

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει απαραίτητα στην κρίση των μελών τον ισολογισμό και τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.

 

14ο ΑΡΘΡΟ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερης χρονιάς ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, αφού έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό και οι σχετικοί νόμοι. 

Για την διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή από την Γ.Σ., η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες των εκλογών. 

 

15ο ΑΡΘΡΟ

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται από τον γραμματέα του Δ.Σ.

 

16ο ΑΡΘΡΟ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που το αποτελούν 5 (πέντε) μέλη, μαζί με τρία αναπληρωματικά.  Η θητεία του είναι διετής.

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται τιμητικό αξίωμα και είναι άμισθη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται μόνο τα διάφορα έξοδά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Οποιαδήποτε άλλη σχέση επί οικονομικής βάσης μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του νομικού προσώπου του σωματείου απαγορεύεται. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλέγγυα για τις από αμέλεια ζημίες του Σωματείου και μπορούν να ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία.

 

17ο ΑΡΘΡΟ

Το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει με ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο. Έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τα μέλη του.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 (τρία) μέλη του. Τις αποφάσεις τις παίρνει ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία και όταν υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

18ο ΑΡΘΡΟ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μόνος του ή μαζί με τον Γραμματέα, εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής.

Καλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει τις προσκλήσεις μαζί με τον Γραμματέα, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, δίνει και αφαιρεί το λόγο σε αυτές και κηρύττει την έναρξη και τη λήξη τους.

 

19ο ΑΡΘΡΟ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της  Γ.Σ., κρατάει τα πρακτικά, διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα απαραίτητα έγγραφα, φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και γενικά κάνει κάθε συναφή προς την ιδιότητά του υπηρεσία.

 Τον Γ.Γ. όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

 

20ο ΑΡΘΡΟ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ταμίας διαχειρίζεται το ταμείο του Σωματείου. Τηρεί τα σχετικά βιβλία, τα παραστατικά έγγραφα του ταμείου και εισπράττει όλα τα έσοδα και τους πόρους του σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του. Κρατάει τα βιβλία διαχείρισης, συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

Καταθέτει σε τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, δικαιούται όμως να κρατάει στο ταμείο το ποσό των τριακοσίων ευρω (300 €) , για τις επείγουσες ανάγκες του Σωματείου. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. σε ετήσια βάση. Η ανάληψη χρημάτων γίνεται απ’ αυτόν, κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. Ο Ταμίας πληρώνει κάθε δαπάνη και ευθύνεται για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σωματείου.  

Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ.

 

Δ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

21ο ΑΡΘΡΟ. ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. 

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΡΕΙ :

    1. Μητρώο μελών

    2. Πρακτικά Γ.Σ.

    3. Πρακτικά Δ.Σ.

    4. Βιβλίο Ταμείου.

 

22ο  ΑΡΘΡΟ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. 

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται:

I.Από τις  ετήσιες συνδρομές, τις έκτακτες και εθελοντικές εισφορές.

II.Από τις δωρεές, επιχορηγήσεις ή κληροδοτήματα που διατίθενται στο Σωματείο.

III.Οποιοιδήποτε άλλοι πόροι.

 

23ο ΑΡΘΡΟ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ., κατόπιν προτάσεως πέντε (5) τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν το προσχέδιο των προτεινομένων τροποποιήσεων, αλλιώς δεν συγκαλείται για τον σκοπό αυτό η Γ.Σ. Για την τροποποίηση απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

  

24ο ΑΡΘΡΟ.  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. 

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των 10. 

 

25ο ΑΡΘΡΟ

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσια χρήση και υποβάλλονται στην πρώτη Γ.Σ. της επομένης χρονιάς για έγκριση.

 

26ο ΑΡΘΡΟ

Το Σωματείο με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ», έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει   περιφερειακά τις λέξεις   «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ».

 

27ο ΑΡΘΡΟ

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των συναφών νόμων.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τέσσερα (4) κεφάλαια με συνολικά είκοσι επτά (27) άρθρα και μια μεταβατική διάταξη. Εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη την 15-7-2011 και θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

 

Επικοινωνία

Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Περιφερειακή Νέας Ευκαρπίας, 56403

  • Τηλέφωνο: 2313323869
  • Φαξ: 2313323869
  • E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
     

  

Γίνε Μέλος

Στήριξε την προσπάθεια της ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ:

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
 

 

ΓΙΝΕ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

 

Ανακοίνωση: Ο Σύλλογός μας οικονομικά στηρίζεται εξ΄ολοκλήρου στις εισφορές των μελών του και τις δωρεές των φίλων του. Αυτοί είναι οι μοναδικοί μας πόροι και δεν επιδοτηθήκαμε ούτε επιδοτούμαστε από κάποιο ευρωπαϊκό ή κρατικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε θερμά όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό τις ιδέες μας.